Macam-Macam Zakat dan 8 Golongan yang Berhak Menerimanya

ZAKAT

TOKOH WANITA – Macam-Macam Zakat dan 8 Golongan Yang Berhak Menerimanya – Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat-syarat yang ditentukan. Zakat termasuk di dalam rukun Islam, zakat dibayarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (asnaf).

Mengutip kitab Fiqh Sunnah, zakat berasal dari bentuk kata ‘zaka’ yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat bermakna harapan agar memperoleh berkah, dan dapat membersihkan jiwa dan mengolahnya dengan berbagai kebaikan.

Mempunyai makna tumbuh yang berarti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat merupakan penyebab tumbuh dan berkembangnya harta, pelaksanaan zakat menghasilkan banyak pahala. Sedangkan suci menunjukkan bahwa makna zakat adalah untuk mensucikan jiwa dari keburukan, kebatilan dan penyucian dari dosa.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Perintah zakat juga terkandung dalam rukun Islam dan terdiri dari banyak macamnya.

Ada dua jenis zakat yang dapat dilakukan oleh umat Islam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Namun seringkali ada yang beranggapan bahwa zakat hukumnya sunnah. Padahal zakat itu wajib tanpa terkecuali bagi umat Islam yang sudah mampu. Zakat adalah fardhu ‘ain yang wajib bagi individu yang dikeluarkan oleh semua Muslim dengan kekayaan. Kali inikita akan membahans tentang Macam-Macam Zakat dan 8 Golongan Yang Berhak Menerimanya.

Jenis Zakat

Macam-Macam Zakat dan 8 Golongan Yang Berhak Menerimanya – Jenis zakat ada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Setiap zakat memiliki ketentuan tersendiri dalam penyampaian dan tujuannya. Tentunya sebagai seorang muslim Anda harus mengetahui perbedaan antara kedua jenis zakat ini.

Zakat
Foto By: orami.co.id

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dipenuhi oleh seluruh umat Islam yang mampu. Zakat jenis ini wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dapat berupa beras dengan takaran 3,5 liter atau setara dengan uang.

Selain itu, bentuk zakat fitrah juga bisa berupa biji-bijian gandum hingga kurma kering. Nantinya, zakat ini berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala ucapan kotor dan dosa lainnya. Dengan demikian, ibadah akan terasa sempurna.

2. Zakat Maal

Selain zakat fitrah, ada zakat maal yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dunia. Jenis zakat maal adalah zakat penghasilan berupa pertambangan, pertanian, laut, peternakan, perak, tambak dan sebagainya. Masing-masing tentunya sesuai dengan ketentuan serta perhitungan tersendiri.

Pengelolaan zakat juga telah diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1998. Undang-undang tersebut memuat pernyataan bahwa zakat maal adalah harta seorang muslim yang diserahkan kepada orang yang membutuhkan.

3. Zakat Dagang

Zakat perdagangan atau disebut zakat tijarah adalah zakat yang berkaitan dengan perdagangan komoditas. Zakat ini memiliki ketentuan yang diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%.

4. Zakat Emas dan Perak

Zakat berikutnya adalah emas dan perak. Zakat ini wajib dibayarkan jika nisabnya mencukupi dan telah ditahan selama 1 tahun. Perhitungan zakat ini adalah 2,5% dari nilai emas. Misalnya, jika Anda memiliki 50 gram emas, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai emas.

5. Zakat Hewan Ternak

Zakat ini adalah zakat yang harus dikeluarkan dari hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati adalah hewan ternak yang memberikan manfaat bagi manusia. Contohnya adalah seekor sapi, jika jumlahnya mencapai 30 ekor, maka zakatnya berupa anak sapi selama satu tahun.

Penerima Zakat

Macam-Macam Zakat dan 8 Golongan Yang Berhak Menerimanya – Setidaknya ada delapan kelompok penerima zakat yang harus Anda ketahui. Beberapa di antaranya pasti sudah cukup terkenal. Berikut ini adalah daftar kelompok orang yang berhak menerima zakat.

1. Fakir

Orang miskin berhak menerima zakat. Kelompok masyarakat ini hampir tidak memiliki apa-apa sehingga merasa tidak mampu memenuhi semua kebutuhan pokok dalam hidupnya. Oleh karena itu, kelompok ini sangat berhak menerima zakat.

2. Miskin

Orang miskin juga berhak menerima zakat. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok miskin memiliki kekayaan yang sangat sedikit tetapi masih mampu memenuhi berbagai kebutuhan pokok dalam hidupnya.

Baca Juga:  Niat Mandi Junub: Cara Dan Dalil Mandi Junub Pria Dan Wanita

3. Amil

Komunitas amil juga berhak menerima zakat. Amil adalah sekelompok orang atau individu yang mengumpulkan zakat dan kemudian membagikannya kepada orang lain (orang yang berhak).

4. Mu’alaf

Mualaf berhak menerima zakat. Kelompok ini adalah orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya.

5. Fisabilillah

Kelompok ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya, para pengkhotbah dan orang-orang di negaranya mengalami perang. Pastinya Anda tidak heran dengan grup ini.

6. Gharimin

Gharimin adalah sekelompok orang yang terlilit hutang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dimana nyawa bisa dikatakan halal tapi tidak mampu membayar hutang.

7. Ibnusabili

Kelompok ibnusabil adalah kelompok yang kehabisan uang dalam perjalanan hidupnya. Sehingga mereka sangat membutuhkan zakat agar dapat melanjutkan perjalanannya dengan sebaik-baiknya.

8. Pelayan Sahaya

Terakhir, ada golongan budak yang membutuhkan zakat. Kelompok ini adalah para budak dan orang-orang yang ingin membebaskan diri. Oleh karena itu, kelompok ini sangat membutuhkan zakat. Ada berbagai macam jenis zakat yang perlu diketahui agar tidak membuat seorang muslim salah dalam membayarnya. Pengetahuan tentang kelompok yang berhak menerima zakat juga penting.

Demikianlah artikel tentang Macam-Macam Zakat dan 8 Golongan Yang Berhak Menerimanya, semoga bermanfaat terimakasih

 

Artikel terkait:

zakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakat zakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakatzakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakatzakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakatzakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakatzakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakatzakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakatzakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakatzakat zakat fitrah orang yang menerima zakat  golongan orang yang berhak menerima zakat 8 golongan penerima zakat rukun islam kementerian agama kemenag yang muda suka data syarat wajib zakat fitrah adasyarat wajib zakat fitrah, ada syarat syarat wajib zakatsebutkan 4 syarat wajib zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk zakat fitrah zakat fitriorang yang berhak menerima zakat disebutorang yang mengeluarkan zakat disebutorang yg mengeluarkan zakat disebut apa yang dimaksud dengan zakat fitrah mustahik adalahtujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah macam macam zakat mustahik adalah apa yang dimaksud dengan zakat fitrah orang yg mengeluarkan zakat disebut sebutkan 3 hikmah membayar zakat salah satu fungsi zakat mal adalah untuk sebutkan 4 syarat wajib zakat rukun dan syarat zakat dalil naqli zakat fitrah pertanyaan tentang zakat hewan ternak tuliskan salah satu dalil tentang diperintahkannya mengeluarkan zakatzakat harta perniagaan yang harus dikeluarkan adalah sebesar82 ayat tentang zakatsalah satu fungsi zakat mal adalah untuk hikmah zakat bagi orang yang menerimanya mustahiq adalahayat tentang zakat fitrah tuliskan salah satu ayat perintah zakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *